تا حال (٧) ناحيه مورد بررسي قرار گرفته و ساير نواحي شهر كابل تا سال ٢٠٢٠ مورد بررسي قرار خواهد گرفت

         
     
 
 
     
© 2018 KABUL-MUNICIPALITY