تا حال (٧) ناحيه مورد بررسي قرار گرفته و ساير نواحي شهر كابل تا سال ٢٠٢٠ مورد بررسي قرار خواهد گرفت

© 2017 KABUL-MUNICIPALITY