شهر برای همه

برنامه "شهر برای همه" بازتاب دهنده تعهد دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راه اندازی یک برنامه ملی برای سروی وثبت ملکیت رسمی وغیر رسمی و فراهم آوری مسئونیت ملکیت در شهر های کابل، هرات، قندهار، مزارشریف، جلال آباد، کندز، بامیان، فراه و نیلی میباشد. برنامه "شهر برای همه" متشکل از دو برنامه فرعی میباشد که مقاصد و فعالیت های مشابه دارند. برنامه حمایت از شهرداری (MGSP) که یک برنامه سه ساله به حمایت اتحادیه اروپا میباشد که در دو ناحیه شهر کابل (ناحیه ۵ و ناحیه ۱۱)، هرات، جلال آباد، قندهار، مزارشریف، کندز، فراه، بامیان و نیلی عملی گردد. برنامه تقویه نواحی شهرداری کابل (K-SMNP) که یک برنامه چهار ساله به حمایت USAID میباشد قرار است در ۲۰ ناحیه باقیمانده شهر کابل عملی شود.

معلومات بیشتر درباره برنامه شهر برای همه (City For All) را از اینجا دریافت نماید.
© 2018 KABUL-MUNICIPALITY